top of page

AUDITIMI I BRENDSHËM

Si rrjedhoje e  reformes territoriale ne vend ,ndodhen ndryshime ne numurin e Njesive Administrative,te cilat u zmadhuan ne territor,popullsi,e burime me te medha materiale,monetare dhe  ne sherbime qe u ofrohet qytetareve.

Kushtet e reja te krijuara dhe ndryshimet e mesiperme,diktuan domosdoshmerine e ngritjes e te fuksionimit te Sektorit te Auditimit te Brendshem prane Bashkise se Maliqit.Ngritja e Sektorit te Auditimit ka bere te mundur rritjen  e frytshmerise se veprimtarise menaxhuese,efektive dhe cilesore te Njesise.

     Sektori i Auditimit te Brendshem prane Bashkise Maliq u ngrit me VKB nr,3 date,28.01.2016 me 3(tre) punonjes ne organike.

Sektori i Auditimit te Brendshem, gjate veprimtarise se vet fuksionale ka si mision:

Te ofroje ne menyre te vazhdueshme prane subjekteve te audituara keshillim per menaxhim me te mire te te gjithe burimeve materiale,financiare njerezore , me synimin per te permiresuar veprimtarine e Njesise Publike, per plotesimin e detyrave te fillim vitit dhe rritjen e nivelit te sherbimeve ndaj qytetareve.

Sektori i Auditit te Brendshem nepermjet veprimtarise se vet  vjetore te disiplinuar dhe sistematike,ndihmon subjektet e audituara dhe Njesine Publike,per te arritur keto synime :

 

  • Te percaktoje,evidentoje,e te jape rekomandimet e duhura per te permirsuar te  gjitha gjetjet negative te konstatuara ne subjektet e audituara,duke permiresuar vazhdimisht sistemet e kontrollit dhe sherbimet e njesise,per arritjen e qellimeve dhe te objektivave te tyre.

 

  • Te ndihmoje subjektet e audituara ,por dhe njesine publike nepermjet rekomandimeve qe jep per te qene me te pergjegjshem ndaj komunitetit qe i sherben,ne vleresimin dhe zbatimin e ligjit,VKM,rregulloreve per te siguruar ne fund te fundit ,dobine, frytshmerine dhe kursimin e burimeve(ekonomine,eficencen etj.).

 

  • Te pengoje mundesite e cdokujt per mashtrim,shperdorim dhe abuzim.

 

  • Te ndihmoje punonjesit per te permiresuar performancen e tyre te punes  dhe ne respektimin e kontrolleve te vendosura.

 

  • Te jap siguri objektive per organet mbikqyrese/titullaret mbi saktesine dhe besushmerine e raporteve financiare dhe te raporteve te performances,te pergatitura nga struktura e menaxhimit.

 

 

Sektori i Auditimit te Brendshem,gjate ushtrimit te fuksionit dhe realizimit te misonit te tij perfshin mes te tjerave dhe :

 

  1. Identifikimin dhe vleresimin e nivelit te riskut,duke dhene mendimet dhe kontributin e vet ne permiresimin e sistemeve te menaxhimit te riskut,

  2. Vleresimin e te gjitha kontrolleve qe menaxhojne riskun.

  3. Inkurajimin e kontrolleve efektive, eficente dhe nxitje per permiresim ne vazhdim.

  4. Rekomandime per permiresimin e kontrolleve qe jane ne ndihme te permiresimit te procesit te qeverisjes.

  5. Sektori i Auditimit te Brendshem  ka kryer misione auditimi per vitin,2017,mbeshtetur ne Planin vjetor, i cili i eshte bere i njohur Ministrise se Financave qe ne fillim te vitit ,si konform e ligjislacionit ne fuqi.

 

Auditimi i Brendshem  ka synuar qe  me subjektet qe kane qene objekt auditimi, te respektohen  afatet  ligjore ne perpunimin,plotesimin,diskutimin dhe paraqitjen e gjithe dokumentacionit (plani i punes,programi i auditimit,pr/raporti,raporti final,plani i veprimit,memorandumi etj.)

bottom of page