top of page
Nr.
Kodi i regjistrimit
Çështja
Grupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)
Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë
Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)
Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)
Mbështetur nga Këshilli Po/Jo
Zbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)
Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)
Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)

Bashkia Maliq 

bottom of page