top of page

KOMISIONI I QIRADHENIES SE TOKES BUJQESORE, VENDIM NR 1.
DT 19.01.2018, PER SHQYRTIMIN DHE VLERESIMIN E OFERTAVE

bottom of page