KOMISIONI I QIRADHENIES SE TOKES BUJQESORE, VENDIM NR 1.

DT 19.01.2018, PER SHQYRTIMIN DHE VLERESIMIN E OFERTAVE

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq