KOMISIONI I QIRADHENIES SE TOKES BUJQESORE, VENDIM NR 1.

DT 19.01.2018, PER SHQYRTIMIN DHE VLERESIMIN E OFERTAVE

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq