Me mbarimin e sezonit të ujitjes Drejtoria Ujitje-Kullim po merr masa për zbrazjen e kaskadave(digave)dhe hapjen e pritave, duke filluar nga kaskada e Vashtëmisë me qëllim parandalimin e përmbytjeve dhe mbrojtjen e argjinaturave

70085883_653600981794776_441167882320084
press to zoom
70189414_3220245804682044_25056418298068
press to zoom
70120233_2467269383549921_11247333035307
press to zoom
70018707_447832432495953_123058477399539
press to zoom
70040113_676945592801163_538164327657295
press to zoom
70018707_447832432495953_123058477399539
press to zoom
70040113_676945592801163_538164327657295
press to zoom
1/1
  • Gjatë muajit shtator 2019 kemi përfunduar kanalin e rrugës në Pojan me gjatësi 3.8 km dhe sistemimin e rrugës.

  •  Ka përfunduar pastrimi i kanalit furnizues të Kakaçit me gjatësi 8 km nga të cilat 1.4 km janë pastruar me krahë me volum 310 m3 dhe rreth 6000 m3 me eskavator.

  • Është sistemuar dhe argjinatura e këtij kanali me gjatësi 7.2 km

  • Janë marrë masa për hapjen e pritave në të gjithë terrritorin e bashkisë me volum 2000 m3

  • Janë hapur digat Zëmblak,Vashtëmi,Shamoll.

  •  U sistemua dhe u vendosën tombino sipas kërkesave në fshatin Pendavinj.

  • U bë pastrimi i kanalit të varreve dhe kanali në Rrëmbec duke vendosur dhe tombino

71896450_491839294728404_435714869864012
press to zoom
71142737_438211766799625_200537297699576
press to zoom
69854748_746172865842458_594323255858508
press to zoom
70759964_437382673537239_738514724701025
press to zoom
70795007_2065500867092299_44866736422932
press to zoom
1/1