top of page

Me mbarimin e sezonit të ujitjes Drejtoria Ujitje-Kullim po merr masa për zbrazjen e kaskadave(digave)dhe hapjen e pritave, duke filluar nga kaskada e Vashtëmisë me qëllim parandalimin e përmbytjeve dhe mbrojtjen e argjinaturave

  • Gjatë muajit shtator 2019 kemi përfunduar kanalin e rrugës në Pojan me gjatësi 3.8 km dhe sistemimin e rrugës.

  •  Ka përfunduar pastrimi i kanalit furnizues të Kakaçit me gjatësi 8 km nga të cilat 1.4 km janë pastruar me krahë me volum 310 m3 dhe rreth 6000 m3 me eskavator.

  • Është sistemuar dhe argjinatura e këtij kanali me gjatësi 7.2 km

  • Janë marrë masa për hapjen e pritave në të gjithë terrritorin e bashkisë me volum 2000 m3

  • Janë hapur digat Zëmblak,Vashtëmi,Shamoll.

  •  U sistemua dhe u vendosën tombino sipas kërkesave në fshatin Pendavinj.

  • U bë pastrimi i kanalit të varreve dhe kanali në Rrëmbec duke vendosur dhe tombino

bottom of page