Policia Bashkiake Maliq

Policia Bashiake Maliq ka nje efektiv prej pesë vetash (një Kryeinspektor,dhe katër inspektorë)të cilët punën e tyre e bazojnë në ligjin nr.8224 datë 15.5.1997 Për organizimin e policisë  së Bashkisë dhe të Komunës ndryshuar me (ligjin nr 8335 datë 23.04.1998),dhe Rregulloren “TIP” të Policisë Bashkiake miratuar me një urdhër të përbashkët nr.1 datë 1.01.2003.

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq