top of page

Policia Bashiake Maliq ka një efektiv prej pesë vetash (një Kryeinspektor,dhe katër inspektorë)të cilët punën e tyre e bazojnë në ligjin nr.8224 datë 15.5.1997 Për organizimin e policisë  së Bashkisë dhe të Komunës ndryshuar me (ligjin nr 8335 datë 23.04.1998),dhe Rregulloren “TIP” të Policisë Bashkiake miratuar me një urdhër të përbashkët nr.1 datë 1.01.2003.

bottom of page