Policia Bashkiake Maliq

Policia Bashiake Maliq ka nje efektiv prej pesë vetash (një Kryeinspektor,dhe katër inspektorë)të cilët punën e tyre e bazojnë në ligjin nr.8224 datë 15.5.1997 Për organizimin e policisë  së Bashkisë dhe të Komunës ndryshuar me (ligjin nr 8335 datë 23.04.1998),dhe Rregulloren “TIP” të Policisë Bashkiake miratuar me një urdhër të përbashkët nr.1 datë 1.01.2003.

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq