• Inspektoriati i Shërbimit të mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi

Legjislacioni
Struktura
Ndërhyrje Emergjente
Ndërhyrje Emergjente 2018-31dhjetor 2019