PROCESVERBALET E DEGJESAVE PUBLIKE PER PROJEKT BUXHETIN AFATMESEM 2018 - 2020 NE BASHKINE MALIQ

PROCESVERBALET  E DEGJESAVE PUBLIKE PER PROJEKT BUXHETIN  AFATMESEM 2019- 2021 NE BASHKINE MALIQ

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq