PROCESVERBALET E DEGJESAVE PUBLIKE PER PROJEKT BUXHETIN AFATMESEM 2018 - 2020 NE BASHKINE MALIQ

PROCESVERBALET  E DEGJESAVE PUBLIKE PER PROJEKT BUXHETIN  AFATMESEM 2019- 2021 NE BASHKINE MALIQ

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq