Koordinatori për të drejtën e informimit

Dhora Shkembi

Koordinator për të drejtën e informimit

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun 

e-mail: dajkodhora@gmail.com

Orari i punës i Administratës së Bashkisë

E hënë – E premte

08:00 – 16:00

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq Tel.Fax:+355 861 2 20 26

 

e-mail: informohubashkiamaliq@gmail.com

Kompetencat

a. i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij; 

b. krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;

c. bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj; 

d. regjistron kërkesat për informacion dhe cakton  një numër rendor për secilën prej tyre;

e. dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar; 

f. verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;

g. kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq