Koordinatori për të Drejtën e Njoftimit dhe Konsultimit Publik (KNJKP)

(KNJKP), zhvillon veprimtarine e tij duke u bazuar ne ligjin Nr.146/2014

 

Stiljan Belishta

 

Koordinator për të Drejtën e Njoftimit dhe Konsultimit Publik

Këshilltar për kordinim e punësim 

E-mail: stiljanbelishta1991@gmail.com

 

Orari i punës së Administratës së Bashkisë Maliq:

 

E hënë – E premte

Ora  08:00 – 16:00

Adresa:Bulevardi “Rinia” Maliq,Korçë,        Tel/fax:00355 861 22026

Email: bashkiamaliq@gmail.com

Nr.Kontakti: +355 69. 218.0008

 

Kompetencat:

 

a. I mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij; 

b. Krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;

c. Bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj; 

d. Regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;

e. Dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar; 

f. verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;

g. Kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq