Në Njësinë Administrative Vreshtas nga Agjencia e Ujitje-Kullim

Punë voluminoze në Njësinë Administrative Vreshtas nga Agjencia e Ujitje-Kullim pranë Bashkisë Maliq . Pastrim kanalesh , vendosje tombinosh e sistemim rrugë parcelash .

1/1

Adresa: Bulevardi “Rinia” Maliq, Korçë                                    Tel.&Fax.+355 861 2 20 26                                     www.bashkiamaliq.gov.al

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq