top of page

Nga puna për vendosjen e barrierave mbrojtëse në segmentin rrugor 2B Gjinikas-Osojë -Njësia Administrative Moglicë me gjatësi 2.8 km

bottom of page