top of page
Nr.
Kërkesë
Ankesë
Vërejtje
Kodi i regjistrimit
Çështja
Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë
"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa (Nr. prot të brendshëm)"
"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)"
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)
"Mbështetur nga Këshilli (kërkesa, ankesa) Po/Jo"
"Zbatuar nga Ekzekutivi (Data)"
"Përgjigjia (data dhe numri)"
bottom of page