Sektori  i Sherbimeve  Mbeshtetese

Sektori i Shërbimeve Mbeshtetese

 

Sektori i Shërbimeve Mbeshtetese ne Bashkiake Maliq eshte organizuar ne nivel  Sektori ,bazuar ne ligjin 139/2015 “Vetqeverisjen Vendore” dhe me VKBM(Vendim te Keshillit Bashkiak Maliq) Nr.191 date 15.12.2017 me varesi direkte nga kryetari i bashkise.

 

Veprimtaria e Sektorit te Shërbimeve Mbeshtetese zhvillohet mbi bazen e planit te pergjithshem dhe planit vjetor te miratuar nga kryetari i bashkise.

 

Sektori i Shërbimeve Mbeshtetese perbehet nga dy  zyra  dhe ka nje personel prej 11-punonjesish.

 

Zyra me  Nje Ndalese,ne te cilen perfshihen pesë  Nepunes:

 

- Përgjegjës Zyre (Koordinatori per Njoftimin dhe Konsultimin Publik)

-Nepunesi  Zyre

-Nepunesi  Zyre

-Nepunesi i Informacionit

-Nepunesi i Informacionit

 

Zyra e Mbeshtetjes ,ne te cilen perfshihen:

 

-Shoferi i Kryetarit te Bashkise

-Sanitaret e Bashkise.

 

Misioni i Sektorit te Shërbimeve Mbeshtetese eshte pritja e ankesave/kerkesave te qytetareve nga nepunesit e zyres,te cilet pasi degjojne qytetaret ,plotesojne bashkarisht formularin perkates dhe e percjellin kete kerkes/ankese strukturave perkatese, ne varesi te specifikave te kerkeses /ankeses.

 

Pershkrimi i Pergjithshem

 

Zyra me Nje Ndalese do kete disa sportele ,ku punojne specialiste te kualifikuar ne dhenien e pergjigjeve dhe kryerjen e sherbimeve ndaj komunitetit.

Kjo zyre i vjen ne ndihme komunitetit duke i dhene informacionin e kerkuar,sherbim me efektiv dhe ne nje kohe sa me te shkurter si dhe per te rritur transparencen ne trajtimin e problematikave ndaj qytetrareve .

Per te perfituar nje informacion sa me te plote rreth aktivitetit te kesaj zyre dhe Bashkise Maliq ,ju lutemi klikoni në linkun:

 

 

 

Përshkrimi i Përgjithshëm i Zyrës me Një Ndalesë  (Z1Z)

 

“Kjo zyre i vjen ne ndihme komunitetit duke i dhene INFORMACIONIN e kerkuar, SHERBIM me efektiv  dhe ne nje kohe me te shkurter ,si dhe per te rritur TRANSPARENCEN ndaj qytetareve .

 

QELLIMI 

 

-Qellimi i punes eshte te kryeje rolin e koordinatorit me publikun per te adresuar problemet dhe ankesat  sipas strukturave perkatese dhe pergatit pergjigjet per te interesuarit. Siguron qe çeshtjet te trajtohen ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

-Permireson raportet e nepunesve te zyres me nje ndalese (One Stop Shop) dhe qytetareve :

-Ngritjen ne nivel bashkekohore te sherbimit ndaj komunitetit ;

-Harmonizimi i mardhenjeve te administrates dhe komunitetit me te cilen ndervepron.:

 

DISA PARIME THEMELTARE TE FUNKSIONIMITE TE (Z1N)

 

-Kjo zyre funksionon mbi bazen e parimit te qeverisjes se hapur dhe ligjishmerise ne sherbimim te komunitetit, duke bere qe i gjith informacioni  dhe veprimtaria e qeverisjes vendore te jene sa me afer me qytetaret dhe sa me prane problematikave te tyre,  perjashtuar rastet kur kufizohet me ligj.

-Çdo qytetar dhe cdo problem te trajtohet mbi bazen e parimit te paanshmerise dhe te ecet me moton “QYTETARI ESHTE I PARI”

 

 

Per çdo ankese/kerkese ,ju lutem plotesoni formularin e me poshtem: SHKARKO KETU

 

 

KËRKESË

BASHKISË MALIQ

 Drejtuar: _______________________________

Unë i nënëshkruari   Z.Znj. ________________________

Banues në Fshatin      ___________        Njësia  Administrative   _________________

 Qytetin  _________      Lagjia   __________________  Rruga  _____________________

Të dhëna personale:  Tel. ________________________    ID.   _______________________

Problemi dhe kërkesa që do trajtoni ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

A jeni drejtuar më parë  në departamentin përkatës? (nqs po, ç’përgjigje keni marrë?):______________________________________________________________________________

 

KËRKUESI

                                          

                                                  

                                                                Z.Znj___________________________________

 

Marrësi në dorëzim: (Nëpunës  i/e   Zyrës)    __________________________________

 

Drejtoria e ngarkuar për ndjekjen e kërkesës _________________________________________________

Afati i kthimit të përgjigjes   10 -   20   -   30 -  45   _Ditë Kalendarike

 

 

 

Shenim :

 

Jeni te lutur te paraqiteni prane sportelit ku dorezuat kerkesen mbas _____ ditesh nga data e dorezimit te kerkeses per te marre pergjigje apo per te kryer plotesim nese :

  1. kerkesa juaj nuk mund te plotesohet

  2. kerkesa juaj duhet te plotesohet me informacione te metejshme

  3. nevojitet pagese shtese bazuar ne koston e llogaritur te materialit te kerkuar

  4. mandat arketim duhet t’i bashkangjitet kesaj kerkese

 

2.    Formulari "JEPI ZGJIDHJE" SHKARKO KETU

 

                                                                           JEPI ZGJIDHJE

 

FORMULAR APLIKIMI

SPORTELI I I NFORMIMIT QYTETAR

 

 

 

EMER MBIEMER:    ____________________________________________

 

 

 

ADRESA:          Qyteti/Fshati:______________________________________

                                   

                                    Lagjia: _______________________________________

 

                                    Rruga: _______________________________________

 

                                    Shënime *: ____________________________________

 

 

PROBLEMATIKA:   ______________________________________________

 

                                    ______________________________________________

 

                                    ______________________________________________

 

                                    ______________________________________________

 

 

TELEFONI *:              ______________________________________________

 

 

*Shenime: Saktesimi i adreses

*Telefoni: I detyrueshem per t’u marre (nr. celulari)

 VLERËSONI PUNËN TONË

Ju mund të jepni mendimin tuaj në lidhje me punën  e sektorëve të Bashkisë.

Pjesëmarrja dhe bashkëpunimi siguron daljen e ideve të reja dhe propozimeve nga qytetarët, gjithashtu dhe mekanizma për integrimin e tyre në proçeset politik bërëse.KONTAKTE

Për çdo shqetësim apo pyetje që mund të keni në lidhje me Bashkinë dhe Ndërmarrjet në Varësi telefononi në:

Tel / Fax +00355 861 22026 ose dërgoni një email: www.bashkiamaliq.gov.al

 Bashkia Maliq e konsideron të rëndësishëm komunikimin dhe bashkëpunimin me qytetarët.

 

NATYRA E INFORMACIONIT DHE SHERBIMEVE QE OFRON (Z1N)

 

-Sherbimet sociale dhe ndihmen ekonomike,

-Strehimi social ,kredite sociale ,procedurat dhe rregullat e perfitimit te banesave sociale,

-Planin e pergjithshem vendor te territorrit dhe planet afatshkurtra ose pjesore te urbanistikes.

 

 

 

Z1N ofron informacion per:

 

-shendetin e publikut:

-demografise se qeverisjes vendore:

-Mjedisin:

-Numuri e shkollave ,kopshteve ,mesueseve,nxenesve etj:

-Bizneset ,lejet e licensat per bizneset:

 

Z1N ofron informacion per:

 

-Pronat publike

-Standartet e sherbimeve

-aktivitetet kulturore ,sportive ,arsimore etj.

-Turizmi dhe aktivitetet ne komunitet

-buxhetin vjetor ,paketen fiskale ,planin e investimeve ,organike e administrates etj.

 

Z1N ofron informacion per:

 

-Planin startegjik per zhvillimin e komunitetit dhe startegjitesektoriale

-Mbledhejt qe realizon kryetari dhe vendimet e keshillit .

-Pergatitjen e dosjes per aplikantin

 

Koordinatori për të Drejtën e Njoftimit dhe Konsultimit Publik (KNJKP)

(KNJKP), zhvillon veprimtarine e tij duke u bazuar ne ligjin Nr.146/2014

 

Stiljan Belishta

 

Koordinator për të drejtën e njoftimit dhe konsultimit publik

Pergjegjes i Zyrës me Një Ndalesë

e-mail: stiljanbelishta1991@gmail.com

 

Orari i punës i Administratës së Bashkisë:

 

E hënë – E premte

08:00 – 16:00

Adresa:Bulevardi “Rinia” Maliq,Korçë,        Tel/fax:00355 861 22026

Email: bashkiamaliq@gmail.com

Nr.Kontakti: +355 69. 218.0008

 

Kompetencat:

 

a. I mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij; 

b. Krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;

c. Bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj; 

d. Regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;

e. Dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar; 

f. verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;

g. Kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.

NR TELEFONI

Policia                   129

Zjarrfikësja          128

Zyra e Informacionit 

ADRESA E BASHKISE

Bulevardi “Rinia” Maliq 
Tel.Fax:

+355 861 2 20 26

© Te gjitha te drejtat e rezervuara - Bashkia Maliq