Sot në Lagjen Qesarat duke pastruar kanalet kullues