top of page
Funksionet e Këshillit

1. Këshilli Bashkiak ushtron funksionet e tij nga data e konstituimit, sipas nenit 48, të këtij ligji, deri në krijimin e Këshillit të ri pasardhës.

 

2. Mbledhjet e radhës së Këshillit Bashkiak zhvillohen si rregull, sipas përcaktimit që bën vetë Këshilli, por jo më pak se një herë në muaj. 

 

3. Këshilli mblidhet në çdo rast:                                                                                                              a) me kërkesën e Kryetarit të Bashkisë;                                                                                                  b) me kërkesën me shkrim të jo më pak se 1/3 së anëtarëve të tij;                                                     c) me kërkesën e motivuar të prefektit për çështje që lidhen me ushtrimin e funksioneve të tij.

 

4. Thirrja për mbledhjen e Këshillit bëhet nga Kryetari i Këshillit dhe njoftimi për mbledhjen bëhet, si rregull, jo më pak se 5 ditë para datës së zhvillimit të saj. Njoftimi përmban datën e mbledhjes, orën, vendin dhe rendin e ditës.

 

5. Rendi i ditës miratohet nga Këshilli.

 

6. Në periudhën nga data e zgjedhjeve e deri në konstituimin e Këshillit të ri,                              Këshilli i mëparshëm Bashkiak ushtron kompetenca të kufizuara dhe merr vendime vetëm në raste të situatave emergjente.

 

7. Mbledhja e Këshillit Bashkiak quhet e vlefshme kur në të merr pjesë shumica e të gjithë anëtarëve të Këshillit, me përjashtim të rasteve kur kërkohet një shumicë tjetër për marrjen e vendimeve, sipas përcaktimeve në nenin 55 të këtij ligji.

 

8. Mbledhjet e Këshillit pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes. Mënyra e mbajtjes së procesverbalit dhe e vërtetimit të tij përcaktohen sipas legjislacionit në fuqi.

bottom of page