top of page

Zyra e Gjendjes Civile 

Shërbimet që ofron Zyra e Gjendjes Civile                                                     
 
*Regjistrim i lindjeve dhe mbajtja e Aktit të Lindjes
Lista e dokumentave 
1- Për lindjet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme 
- Çertifikatë asistencë lindje, lëshuar nga mjeku pasi është dokumenti që vërteton lindjen e shtetasve .
2- Për fëmijët e lindur jashtë territorit të Shqipërisë nga shtetas Shqiptarë me banim të përhershëm në Shqipëri ( deklarimi është bërë pranë Përfaqësive Diplomatike ose Konsullore Shqiptare, ose në Shërbimin e Gjendjes Civile të atij vendi ku ka ndodhur lindja) 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme 
- Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit i cili duhet të jetë 
a) Legalizuar me vulë Apostile ,vulë  nga konsullata ose ambasada shqiptare në shtetin e huaj.
b) I përkthyer në gjuhën Shqipe dhe i noterizuar  në Shqipëri.                                                                

Lindja regjistrohet në Zyrën e Gjëndjes Civile ku kanë vendbanimin prindërit.
Për çdo lindje që regjistrohet brenda 60 ditëve  nga dita e lindjes për fëmijët e lindur  brenda vendit  dhe 90 ditë për fëmijët e lindur jashtë  vendit   përfitohet  shpërblim 5000 lek.         

                                                                
*Regjistrimi dhe mbajtja e Aktit  të  Martesës                                                       

  Martesa regjistrohet në Zyrën e Gjëndjes Civile të vendbanimit të nuses ose të dhëndrit.
Për lidhje martese duhet që bashkëshortet, si vajza dhe djali të kenë mbushur moshën 18 vjeç.           

Lista e dokumentave 
1- Për martesat  brenda territorit të Republikës së Shqipërisë 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme 
- 10  ditë  nga e nesërmja që bëhet shpallja e martesës  mbahet Akti i Martesës , duke paraqitur certifikatë për   lidhje martese .
2- Për martesat  e mbajtura  jashtë territorit të Shqipërisë nga shtetas Shqiptarë ose me shtetas të huaj  ( deklarimi është bërë pranë Përfaqësive Diplomatike ose Konsullore Shqiptare, ose në Shërbimin e Gjendjes Civile të atij vendi ku është mbajtur martesa) 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme 
- Aktin e martesës  të mbajtur jashtë shtetit i cili duhet të jetë 
a) Legalizuar me vulë Apostile ,vulë  nga konsullata ose ambasada shqiptare në shtetin e huaj.
b) I përkthyer në gjuhën Shqipe dhe i noterizuar  në Shqipëri.


*Regjistrimi   dhe mbajtja e Aktit të Vdekjes                                                                             
 Vdekja mbahet në Zyrën e Gjëndjes Civile ku ka vendbanimin  i ndjeri. Afati i rregjistrimit të vdekjes është 10 ditë për vdekjet e ndodhura brenda shtetit, dhe 60 për ato jashtë vendit.
Lista e dokumentave 
1- Për vdekjet  brenda territorit të Republikës së Shqipërisë 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme 
- Skeda e vdekjes, lëshuar nga mjeku i familjes  .                                                                                       

2- Për vdekje të ndodhura nga aksidente,vetvrasje,të tjera.                                                                                
-Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar
- Skeda e vdekjes, lëshuar nga eksperti mjeko – ligjor                                                                                    

 -Vertetim nga Prokuroria  .                                                                                      
3- Për vdekjet e ndodhura jashtë territorit të Shqipërisë  ( deklarimi është bërë pranë Përfaqësive Diplomatike ose Konsullore Shqiptare, ose në Shërbimin e Gjendjes Civile të atij vendi ku ka ndodhur lindja) 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar . 
- Aktin e Vdekjes të mbajtur jashtë shtetit i cili duhet të jetë 
a) Legalizuar me vulë Apostile ,vulë  nga konsullata ose ambasada shqiptare në shtetin e huaj.
b) I përkthyer në gjuhën Shqipe dhe i noterizuar  në Shqipëri

 
*Ndryshim vendbanimi( Leja Banimi)
Lista e dokumentave 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar
- Kontrate qeraje ose çertifikate  pronesie (e noterizuar) te baneses qe do jetoje familja.                                

–Kerkese me shkrim
 
*Ndarjet dhe bashkimet  familjare
Lista e dokumentave 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar
- Fotokopjo e  noterizuar e certifikates së  pronesisë te baneses (bashkim familjar)                                              

  - Tarifa e pagesës 1000 lekë.                                                                        
 
*Zbatimi i Vendimeve të Gjykatës                                                                           
*Korrigjim gabim material për rastet:                                                                                  
- plotësim mbiemri para martese                                                                                                  
-hedhur gabim emri,mbiemri,atësia,amësia,datëlindje , vendlindje.                                                                                          
*Çertifikatë Familjare/Lindje/Martese/Vdekje  për  përdotim brenda vendit                                
*Çertifikatë Familjare/Lindje/Martese/Vdekje  për  përdotim jashtë vendit        
*Çertifikatë për lidhje martese,                                                                      
 
*Çertifikatë për shpërblim lindje.                                                                       
*Çertifikatë për sigurimet shoqërore (shpenzime varrimi,pensioni,pagesë   kontributesh)                                                                
*Çertifikatë lidhje martese
*Pajisje me certifikatë nga arshiva e Gjendjes Civile për aktet e mbajtura në
*Rregjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile pas Vitit 2009                                             
*Pajisje me certifikatë nga arshiva e Gjendjes Civile për aktet e mbajtura në *Rregjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile para Vitit 2010
 
*Vërtetetim i njëjti person
Lista e dokumentave 
- Fotokopje dokumentit të identifikimit
- Çertifikatë personale ose familjare me shënimin përkates të korigjimit të emrit /mbiemrit / datëlindjes/ vendlindjes nga Zyra e Gjendes Civile ku është bërë  korigjimi apo ndryshimi

 
            Për informacione të mëtejshme drejtohuni pranë Zyrës së Gjendjes Civile në të gjitha Njësitë Administrative (Maliq,Libonik,Pojan,Pirg,Vreshtas,Gorë) të Bashkisë Maliq.
 
Adresa e email gjendjacivilebashkiamaliq@hotmail.com
nr.cel. 0694447273
Përgjegjese e Gjendjes Civile Maliq
     Eriselda FILI
bottom of page