top of page

Përshkrim i Përgjthshëm për Z1N

“Kjo zyre i vjen ne ndihme komunitetit duke i dhene INFORMACIONIN e kerkuar,SHERBIM me efektiv  dhe ne nje kohe me te shkurter ,si dhe per te rritur TRANSPARENCEN ndaj qytetareve .

QELLIMI

-Qellimi i punes eshte te kryeje rolin e koordinatorit me publikun per te adresuar problemet dhe ankesat  sipas strukturave perkatese dhe pergatit pergjigjet per te interesuarit.Siguron qe ceshtjet te trajtohen ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

-Permireson raportet e nepunesve te zyres me nje ndalese (One Stop Shop) dhe qytetareve .

-Ngritjen ne nivel bashkekohore te sherbimit ndaj komunitetit

-Harmonizimi i mardhenjeve te administrates dhe komunitetit me te cilen ndervepron.

DISA PARIME THEMELTARE TE FUNKSIONIMITE TE (Z1N)

-Kjo zyre funksionon mbi bazen e parimit te qeverisjes se hapur dhe ligjishmerise ne sherbimim te komunitetit ,duke bere qe i gjith informacioni  dhe veprimtaria e qeverisjes vendore te jene sa me afer me qytetaret dhe sa me prane problematikave te tyre,perjashtuar rastet kur kufizohet me ligj.

-Çdo qytetar dhe cdo problem te trajtohet mbi bazen e parimit te paanshmerise dhe te ecet me moton “QYTETARI ESHTE I PARI”

Per çdo ankese/kerkese ,ju lutem plotesoni formularin e me poshtem:

 

  KËRKESË

                                

            BASHKISË SË MALIQIT

 

 

Une i neneshkruari __________________________ banues ne adrese __________________________

Tel _________ cel ____________ me dokument identifikimi ________________ Nr ______________

 

Bazuar ne Kodin e procedurave Administrative dhe Ligjin Nr. 8503 dt 30\06\1999 “Per te drejten e informimit per dokumenta zyrtare”

 

Kerkoj: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kerkesen  time e bazoj ne arsyetimin :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Bashkelidhur gjeni dokumentat e poshte shenuara :

 

  1. ______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                (nese ka)

  1. ______________________________________________________________________________

 

Deklaroj respektimin e detyrimeve ligjore lidhur me procedurat e ankimimit sipas legjislacionit ne fuqi.

KERKUESI ____________________

 

 

 

Plotesohet nga specialisti i Bashkise

Marresi ne dorezim

(SPECIALISTI) ____________________________________________________________________________________

                                                                                                                                        Korce me ____\____\_________

 

Ankesa i adresohet _______________________________ bazuar ne procedurat e ankimimit.

 

Vlefta per t’u paguar ________________                     Leke ______________

 

Shenim :

Jeni te lutur te paraqiteni prane sportelit ku dorezuat kerkesen mbas _____ ditesh nga data e dorezimit te kerkeses per te marre pergjigje apo per te kryer plotesim nese :

  1. kerkesa juaj nuk mund te plotesohet

  2. kerkesa juaj duhet te plotesohet me informacione te metejshme

  3. nevojitet pagese shtese bazuar ne koston e llogaritur te materialit te kerkuar

  4. mandat arketim duhet t’i bashkangjitet kesaj kerkese

 

2.    Formulari "JEPI ZGJIDHJE"

 

                                                                           JEPI ZGJIDHJE

 

FORMULAR APLIKIMI

SPORTELI I I NFORMIMIT QYTETAR

 

 

 

EMER MBIEMER:    ____________________________________________

 

 

 

ADRESA:          Qyteti/Fshati:______________________________________

                                   

                                    Lagjia: _______________________________________

 

                                    Rruga: _______________________________________

 

                                    Shënime *: ____________________________________

 

 

PROBLEMATIKA:   ______________________________________________

 

                                    ______________________________________________

 

                                    ______________________________________________

 

                                    ______________________________________________

 

 

TELEFONI *:              ______________________________________________

 

 

*Shenime: Saktesimi i adreses

*Telefoni: I detyrueshem per t’u marre (nr. celulari)

 VLERËSONI PUNËN TONË

Ju mund të jepni mendimin tuaj në lidhje me punën  e sektorëve të Bashkisë.

Pjesëmarrja dhe bashkëpunimi siguron daljen e ideve të reja dhe propozimeve nga qytetarët, gjithashtu dhe mekanizma për integrimin e tyre në proçeset politik bërëse.KONTAKTE

Për çdo shqetësim apo pyetje që mund të keni në lidhje me Bashkinë dhe Ndërmarrjet në Varësi telefononi në:

Tel / Fax +00355 861 22026 ose dërgoni një email: bashkiamaliq@gmail.com

Veprimtaria e Drejtorisë së Informacionit dhe Statistikës bazohet në Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet Zyrtare”.


 

Bashkia Maliq e konsideron të rëndësishëm komunikimin dhe bashkëpunimin me qytetarët.

 

NATYRA E INFORMACIONIT DHE SHERBIMEVE QE OFRON (Z1N)

-Sherbimet sociale dhe ndihmen ekonomike,

-Strehimi social ,kredite sociale ,procedurat dhe rregullat e perfitimit te banesave sociale,

-Planin e pergjithshem vendor te territorrit dhe planet afatshkurtra ose pjesore te urbanistikes.

Z1N ofron informacion per:

-shendetin e publikut

-demografise se qeverisjes vendore

-Mjedisin

-Numuri e shkollave ,kopshteve ,mesueseve,nxenesve etj

-Bizneset ,lejet e licensat per bizneset

Z1N ofron informacion per:

-Pronat publike

-Standartet e sherbimeve

-aktivitetet kulturore ,sportive ,arsimore etj.

-Turizmi dhe aktivitetet ne komunitet

-buxhetin vjetor ,paketen fiskale ,planin e investimeve ,organike e administrates etj.

Z1N ofron informacion per:

-Planin startegjik per zhvillimin e komunitetit dhe startegjitesektoriale

-Mbledhejt qe realizon kryetari dhe vendimet e keshillit .

-Pergatitjen e dosjes per aplikantin

 

Koordinatori për të Drejtën e Njoftimit dhe Konsultimit Publik (KDNJKP)

(KDNJKP), Zhvillon veprimtarine e tij duke u bazuar ne ligjin Nr.146/2014

 

Stiljan Belishta

Koordinator për të drejtën e njoftimit dhe konsultimit publik

Pergjegjes i Sektorit  te Marrëdhënieve me Publikun dhe Informacionit

e-mail: stiljanbelishta1991@gmail.com

Orari i punës i Administratës së Bashkisë

E hënë – E premte

08:00 – 16:00

Adresa:Bulevardi “Rinia” Maliq,Korçë,        Tel/fax:00355 861 22026

Email: bashkiamaliq@gmail.com

Nr.Kontakti: +35566666.5010

Kompetencat

a. i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij; 

b. krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;

c. bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj; 

d. regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;

e. dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar; 

f. verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;

g. kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.

bottom of page